Regulamin

Warunkiem uczestniczenia w spływie jest znajomość niniejszego regulaminu i podporządkowanie się jego postanowieniom. Tekst regulaminu zobowiązany jest przedstawić organizator spływu przed jego rozpoczęciem.§1

1. Każdy uczestnik spływu jest zobowiązany do posiadania dokumentu tożsamości (dowód osobisty) i okazania go na żądanie wypożyczającego
2. Osoby nieletnie mogą płynąć tylko pod opieką dorosłych ponoszących za nich pełną odpowiedzialność(jedna osoba nieletnia + jedna osoba dorosła w kajaku)
3. Każdy uczestnik spływu powinien posiadać umiejętność pływania.
4. Wypożyczający płynie na własną odpowiedzialność, powinien się ubezpieczyć od następstw nieszczęśliwych wypadków(NNW), ubezpieczenie to nie wlicza się w koszt wypożyczenia sprzętu.
5. Nie wypożycza się sprzętu osobom nietrzeźwym, znajdującym się pod wpływem środków odurzających.
6. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności prawnej za wszelkie zdarzenia zaistniałe podczas użytkowania wypożyczonego sprzętu.

§2

1. Opłata za wypożyczony sprzęt jest pobierana z góry za cały przewidziany okres użytkowania na podstawie obowiązującego cennika.
2. Za nie zwrócony sprzęt w zadeklarowanym terminie użytkownik ponosi opłatę stanowiącą odpowiednio wielokrotność stawki godzinowej/dniowej.
3. W razie konieczności naprawy wypożyczonego sprzętu, użytkownik zobowiązany jest pokryć pełny jej koszt.
4. W razie sporu użytkownika z wypożyczalnią co do stanu technicznego zdawanego sprzętu, właściciel wypożyczalni na koszt użytkownika powołuje rzeczoznawcę do przeprowadzenia oceny stanu sprzętu.

§3

1. Wypożyczenie kajaków następuje po:
- okazaniu dokument tożsamości ze zdjęciem
- podpisaniu przez użytkownika oświadczenia stwierdzającego zapoznanie się regulaminem wypożyczalni i przyjęci na siebie odpowiedzialności za sprzęt i zaistniałe zdarzenia podczas spływu.
- uiszczeniu należności za wypożyczony sprzęt

§4

1. Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu technicznego sprzętu, jego ilości oraz przekazania ewentualnych uwag wydającemu.
2. Podstawowym wyposażeniem każdego kajaka są kamizelki asekuracyjne lub ratunkowe, których wypożyczający powinien używać zgodnie z przeznaczeniem.
3. Podczas pływania i korzystania ze sprzętu zabrania się ze względów bezpieczeństwa:
- stania i kucania w kajaku
- siadania na burcie, dziobie lub rufie kajaka
- skakania z kajaka do wody
- korzystania z kajaka bez założonej kamizelki asekuracyjnej
- zanieczyszczania środowiska naturalnego
- spożywania alkoholu

§5

Sprzęt zwracany po wypożyczeniu powinien być w nie gorszym stanie jak przed wypożyczeniem. Jeżeli kajaki, kamizelki i inny sprzęt przy zwrocie są ubrudzone, zanieczyszczone, wypożyczalnia ma prawo pobrać dodatkową opłatę w wysokości 5 zł za 1 szt. kajaka i 5 zł za kamizelkę.

§6

W razie utraty lub uszkodzenia sprzętu uniemożliwiającego jego naprawę, wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu ich wartości wg. cen z dnia ich utraty lub uszkodzenia.

§7

Sprawy sporne wynikłe na tle niniejszego regulaminu rozpatrywać będzie Sąd właściwy ze względu na miejsce siedziby wypożyczalni.